Obchodní podmínky

společnosti AGU cars s.r.o.
IČ: 058 27 388
DIČ: CZ05827388
se sídlem Bohutice 139, 671 76 Olbramovice
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C vložka 98269


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost AGU cars s.r.o., IČ: 058 27 388, se sídlem Bohutice 139, 671 76 Olbramovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C vložka 98269 (dále jen "prodávající"), je provozovatelem zábavního parku Vrunoffpark na adrese Zámecká 96, 671 03 Vranov nad Dyjí (dále jen "park Vrunoffpark").

1.2 Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") o prodeji zboží uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen "internetový obchod") umístěného na internetové adrese www.vrunoffpark.cz objednávání nebo nakupování do webového nákupního košíku. (dále jen "webová stránka" nebo "webové rozhraní obchodu").

1.3 Předmětem kupní smlouvy jsou zejména dárkové karty, a jiné poukazy či potvrzení na služby poskytované v provozní době v provozovně prodávajícího, tedy v parku Vrunoffpark (dále společně jen jako "zboží"). V případě, že by úplatné pořízení některého zboží pořízené pomocí internetového obchodu na webové stránce nebylo koupí ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku, použijí se tyto obchodní podmínky společně s kogentními ustanoveními občanského zákoníku obdobně.

1.4 Kupujícím může být spotřebitel (vždy fyzická osoba) nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). Spotřebitelem je ten, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že bude považován za podnikatele.

1.5 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že cena konkrétního zboží či právo na jejich zakoupení (zejména vstupenky, permanentky, apod.) je vázána na splnění určitých podmínek (např. sleva pro děti, sleva pro důchodce, skupinová sleva, sleva pro rodiny s dětmi) a/nebo se vztahuje na konkrétní osobu (např. nepřenosné vstupenky a poukazy vystavené na jméno), je kupující či jiná osoba je uplatňující při jejich uplatnění v areálu parku Vrunoffpark povinna prokázat splnění těchto podmínek.

2.3 Dodání zboží bude provedeno, v případě, že to jeho povaha umožňuje (např. vstupenka s čárovým či obdobným kódem), jeho zasláním přostřednictvím české pošty na adresu, kterou kupující uvede v objednávce (dále jen "doručovací adresa kupujícího"). V případě, že elektronické doručení je vyloučeno, obsahuje webové rozhraní obchodu také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží "objedná" kupující přes objednávkový formulář webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží,
c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, je-li tato náležitost s ohledem na charakter zboží relevantní a
d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží, je-li tato náležitost s ohledem na charakter zboží relevantní
(dále společně jen jako "objednávka").

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, případně předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu prostředníctvím české pošty, a to na dodací adresu kupujícího. Po vzniku kupní smlouvy dle věty první tohoto článku může být kupní smlouva ukončena odstoupením od smlouvy dle čl. 4 obchodních podmínek.

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami.

2.10 Běžná provozní doba internetového obchodu je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně a to bankovním převodem.

3.2 Jednotlivé anebo jiné způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaké konkrétní zboží a čas nákupu jde. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní a online nákupním košíku, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů.

3.3 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, je-li to vzhledem k charakteru zboží relevantní. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4 Zboží bude prodávajícím odesláno kupujícímu po úhradě celé kupní ceny, nejpozději však do tří pracovních dnů. Úhradou se rozumí připsání odpovídající částky na účet prodávajícího.

3.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6 Platnost dárkových dobíjecích karet je neomezena . V případě zakoupení zboží po uplynutí sezóny v daném kalendářním roce je takové zboží platné pro období sezóny bezprostředně následující. Sezónou se rozumí otevírací doba parku Vrunoffpark v období květen až říjen (včetně) daného roku. V příslušné sezóně musí být zakoupené zboží uplatněno v parku Vrunoffpark, přičemž po jejím marném uplynutí platnost zboží, které se k takové sezóně vztahuje, zaniká. Kupující v takovém případě nemá právo na slevu z kupní ceny nebo na její vrácení, a to ani v případě, že služby odpovídající tomuto zboží nebyly vyčerpány.

3.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží slouží k uplatnění služeb v rámci parku Vrunoffpark (např. dárková karta) a tyto služby byly splněny. Kupující tedy bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy na zboží sloužící k následnému uplatnění služeb v případě, že tyto služby byly již prodávajícím poskytnuty, je vyloučeno.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny parku Vrunoffpark či na adresu elektronické pošty prodávajícího vrunoffpark@email.cz

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal, nebo před tím, než dojde k zneplatnění zboží způsobem dle čl. 4.3 obchodních podmínek.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakou došlo k zaplacení zboží.

4.7 Práva na odstoupení od kupní smlouvy uvedená v tomto článku obchodních podmínek se týkají pouze smluvních vztahů, kdy na straně kupujícího vystupuje spotřebitel.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) je zboží v odpovídajícím množství a míře,
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo u vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li platnost vstupenky, permanentky, poukazu apod. časově omezena (viz čl. 3.6 obchodních podmínek), odpovídá prodávající za vady zboží, které kupující uplatnil pouze v době takové platnosti.

6.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; odstranění vady opravou věci; přiměřenou slevu z kupní ceny; odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - viz níže.

6.5 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může podle své volby odstranit vadu opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.6 Reklamaci je možné uplatnit elektronickou poštou na adrese vrunoffpark@email.cz nebo telefonicky na čísle
+420 603 197 199 (denně 09:00 - 18.00 hod), případně osobně v provozní době parku Vrunoffpark na adrese provozovny Zámecká 96, Vranov nad Dyjí, nebo korespondenčně na adrese AGu cars s.r.o., Bohutice 139, 671 76 Olbramovice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující prodávajícímu sdělil, že uplatňuje reklamaci.

6.7 V případě, že zboží má podobu vstupenky, dárkového poukazu, permanentky nebo jiného poukazu či potvrzení na služby a zboží poskytované v provozovně prodávajícího, neručí prodávající za jeho ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití jakoukoliv třetí osobou. Služby, které kupující na podkladě zboží dle předchozí věty nevyužil, propadají a prodávající není povinen kupujícímu vracet jejich cenu nebo poměrnou část ceny.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1
písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy vrunoffpark@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

7.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a k poskytování odpovídajících služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.6 Kupující bere na vědomí, že další práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z Návštěvního řádu parku Vrunoffpark, který je přístupný na pokladně a je uveřejněn na webových stránkách parku Vrunoffpark. Kupující se zavazuje Návštěvní řád dodržovat a řídit se jím.
​

8. UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač nebo jiné obdobné zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
K rozhodování případných sporů jsou příslušné obecné soudy ČR.

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování AGU cars s.r.o., Bohutice 139, 671 76 Olbramovice, adresa elektronické pošty vrunoffpark@email.cz, telefon +420 603 197 199.

10.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2021 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí. Ustanovení odst. 1.7 tím není dotčeno.


V Bohuticích dne 1. 10. 2021