NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

parku Vrunoff Park, Zámecká 96, 671 03 Vranov nad Dyjí

NÁVŠTĚVNÍCI VRUNOFF PARKU VSTUPEM DO AREÁLU SOUHLASÍ S TÍMTO NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM
A JSOU POVINNI SE JÍM ŘÍDIT PO CELOU DOBU SVÉHO POBYTU V PARKU.


 1. Provozovatelem parku Vrunoff Park (dále též jen "park") je společnost AGU cars s.r.o., IČ: 05827388, se sídlem Bohutice 139, 671 76 Olbramovice.
 2. Vstup do parku Vrunoff Park a pobyt v něm je povolen pouze s platnou vstupenkou.
 3. Vstupenka je jednorázová a dočasné opuštění parku není možné. Po opuštění parku a následném návratu je návštěvník povinen zakoupit novou vstupenku.
 4. Pobyt v parku je na vlastní nebezpečí návštěvníka, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Vstup dětem do 15 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 5. Návštěvníci berou na vědomí, že nárok na vstup zdarma mají děti do 2,99 let. Nárok na tento bezplatný vstup je provozovatel oprávněn zkontrolovat kdykoli v průběhu návštěvy parku. Pokud bude zjištěno, že dítě nárok na vstup zdarma nemá a současně se neprokáže platnou vstupenkou, je doprovázející osoba povinna dítěti vstupenku bez odkladu zakoupit.
 6. Návštěvník je povinen řídit se herními instrukcemi umístěnými u jednotlivých herních prvků.
 7. Povrch a teplota herních zařízení může být ovlivněna okolní teplotou a může znemožnit jejich použití. Osoba vykonávající dozor dětí je povinna tuto okolnost zkontrolovat a případně dítěti zamezit vstup na herní prvek.
 8. Na herní prvky je zakázáno vstupovat v bezpečnostní helmě na kola.
 9. Do Vrunoff Parku není povolen vstup se zvířaty.
 10. Zvířata je možno krmit jen krmivem k tomu určeným, které lze zakoupit při vstupu do parku. Návštěvník svým chováním nesmí zvířata rušit a nijak je ohrožovat.
 11. Do parku je zakázáno vstupovat s jízdními koly, dětskými odrážedly, koloběžkami, segwayi apod. V parku není povoleno používat drony či jiná podobná zařízení bez předchozího souhlasu provozovatele.
 12. V celém areálu parku platí zákaz kouření mimo povolená místa k tomu určená. Zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety.
 13. V parku je manipulace s otevřeným ohněm povolena pouze ve vyhrazených prostorách.
 14. Do parku Vrunoff Park je zakázáno vnášet zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, alkohol, omamné, psychotropní či jiné toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo na majetku parku nebo ostatních osob.
 15. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům parku, udržovat čistotu a pořádek.
 16. Do parku nebude povolen vstup osobám zjevně podnapilým, osobám pod vlivem omamných či psychotropních látek nebo osobám jinak narušujícím provoz parku a bezpečnost. Takové osoby mohou být provozovatelem z parku vykázány.
 17. V parku je zakázáno ničit zeleň, majetek parku a majetek jiných osob.
 18. Návštěvníci parku si mohou do areálu přinést vlastní potraviny.
 19. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího ohlášení zavřít libovolnou část parku včetně občerstvení.
 20. V prostorách Vodního světa je zakázáno konzumovat jakékoliv jídlo a nápoje.
 21. V prostorách Vodního světa jsou návštěvníci povinni se řídit "Návštěvním řádem Vodního světa".
 22. Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v parku je možné jen s předchozím souhlasem provozovatele.
 23. Návštěvník svým vstupem do areálu Vrunoff Park dává svolení s pořizováním zvukových a obrazových záznamů své osoby, které mohou být pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu parku k propagačním účelům parku Vrunoff Park, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.
 24. Návštěvník bere na vědomí, že v areálu parku Vrunoff Park je kamerový systém sloužící pro potřeby provozovatele parku a k zajištění bezpečnosti návštěvníků.
 25. Návštěvníci jsou povinni se v případě nestandardní bezpečnostní situace řídit pokyny zaměstnanců parku Vrunoff Park či příslušníků Integrovaného záchranného systému.
 26. V případě, že dojde k úrazu vašemu či pokud jste svědkem úrazu jiného návštěvníka, bezodkladně kontaktujte profesionální Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.
 27. V případě hrubého porušení návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění parku a zamezit jeho vstupu do parku. Při opuštění parku z důvodu porušení návštěvního řádu se vstupné nevrací.